เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

20 ส.ค. 63 123