เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์

นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

ติดต่อ 096-3071236

 


เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง

ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

ติดต่อ 091-9824636 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  "ชุมชนน่าอยู่  รู้รักษ์สภาพแวดล้อม  พร้อมดำเนินชีวิตสู่ความพอเพียง"

 ภาพกิจกรรม

     นที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566..>>>


     วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอโนนสูง ประธานพิธี การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ณ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลมะค่านน ประจำปี พ.ศ.2566 "กิจกรรมปรับปรุงทางข้าม" ..>>>


     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25666 นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอโนนสูง ร่วมกับ นางธนาพร ศิริโภาคนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลมะค่าเยี่ยมให้กำลังใจ..>>>


     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลมะค่า จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะค่า ชั้น 3..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566เทศบาลตำบลมะค่า
2.  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางเทศบาลตำบลมะค่า
3.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ปี 2566เทศบาลตำบลมะค่า
4.  ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562เทศบาลตำบลมะค่า
5.  แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลตำบลมะค่า
6.  แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565เทศบาลตำบลมะค่า
7.  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลมะค่าเทศบาลตำบลมะค่า
8.  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ( ภ.ด.ส.3 )เทศบาลตำบลมะค่า
9.  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬางานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี 2566เทศบาลตำบลมะค่า
10.  ประชาสัมพันธ์ การประกวดธิดาข้าว ประจำปี 2566 งานวันข้าวอำเภอโนนสูง เทศบาลตำบลมะค่า
11.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลมะค่า
12.  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
13.  การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478เทศบาลตำบลมะค่า
14.  การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493เทศบาลตำบลมะค่า
15.  ขอเชิญชวนทุกครัวเรือนจัดทำ “ถังขยะเปียก” ลดโลกร้อน

อ่านข่าวทั้งหมด
E-Service 1. ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่1(จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 25 พ.ค. 66 8
 2. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 (จากล้านนายมานพ ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจ) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 25 พ.ค. 66 7
 3. ประกาศ ขอยกเลิก ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่1(จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 19 พ.ค. 66 12
 4. ประกาศ ขอยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 (บริเวณหัวและท้ายถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 18 พ.ค. 66 14
 5. ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่1(จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 16 พ.ค. 66 16
 6. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 (จากล้านนายมานพ ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจ) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 15 พ.ค. 66 17
 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2566 6

 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2566 5

 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (บริเวณหัวและท้ายถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2566 17

 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (บริเวณหัวและท้ายถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2566 9

 5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2566 11

 6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2566 12

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 35.172.111.47
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 24 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 48 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4015 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 180039 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ค. 2550
เว็บลิงค์