วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล 

 

"ชุมชนน่าอยู่  รู้รักษ์สภาพแวดล้อม  พร้อมดำเนินชีวิตสู่ความพอเพียง"

 

พันธกิจการพัฒนาเทศบาล

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

2. การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน