กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายประทีป กุลสำนัก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายพสิษฐ์ ฐิติเมธีรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายวุฒิชัย อัครบุญญานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิริยะ ศิริโภคานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประเดิม จงจิตร์กลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายขบวน จงจิตร์กลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเฉลียว บัวลี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนัช จันทร์เรือง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมาน บัวลี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายดวง จงจิตร์กลาง
คนงานทำความสะอาดฯ
นายพรเทพ บัวลี
คนงานทำความสะอาดฯ