สภาพทั่วไป

 

1.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล


-  เทศบาลตำบลมะค่า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  มีพื้นที่  4.852  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ  โดยทางรถยนต์ประมาณ  320  กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ  310  กิโลเมตร  ไม่มีอาณาเขตติดกับทะเล  สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ  164  เมตร   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบกึ่งราบลุ่ม (ที่ราบทุ่งนา)  มีอาณาเขตโดยรอบติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   บ้านถั่วแปบ  หมู่  6  ตำบลมะค่า
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านห้วยใหญ่  หมู่  3  ตำบลมะค่า
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    บ้านหนองม้าใหม่  หมู่  15  ตำบลมะค่า
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านมะรุม  หมู่  7  ตำบลพลสงคราม


-  สภาพภูมิอากาศ  มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

ฤดูหนาว อุณหภูมิประมาณ 10-20  องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน อุณหภูมิประมาณ 35-41  องศาเซลเซียส
ฤดูฝน อุณหภูมิประมาณ  30-38  องศาเซลเซียส

      

2.  การคมนาคม  การจราจร

1)  ทางหลวงแผ่นดิน  

-  หมายเลข  2160   สาย  อำเภอโนนสูง – อำเภอคง
-  หมายเลข  2369   สาย  อำเภอโนนสูง – อำเภอพระทองคำ

2)  การขนส่งมวลชล   มีระบบการขนส่ง 2 ทาง ดังนี้

- ทางรถไฟ มีขบวนรถโดยสารธรรมดา ผ่าน ขั้น - ล่อง ทั้งหมด 8 ขบวน   ดังนี้

ขาขึ้น
-  สายนครราชสีมา - หนองคาย
-  สายชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น
-  สายนครราชสีมา- อุดรธานี
-  สายนครราชสีมา - ชุมทางบัวใหญ่

ขาล่อง
-  สายชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา
-  สายอุดรธานี - นครราชสีมา
-  สายขอนแก่น - ชุมทางแก่งคอย
-  สายหนองคาย - นครราชสีมา

-  ทางรถยนต์  มีถนนหลักเพียงสายเดียว คือ สาย รพช.หนองม้า - บ้านเกรียม (นม 11027) ผิวการจราจรเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 16.751 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีถนนเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- มะค่า - หญ้าคา - หนองพลอง
- บ้านเกรียม - ที่ว่าการอำเภอขามสะแกงแสง
- มะค่า - มะรุม - ขามเฒ่า
- มะค่า - ห้วยใหญ่ - ดงพลอง - อำเภอโนนสูง
- มะค่า - หนองม้า - หญ้าคาใต้ - ถนนมิตรภาพ
- มะค่า - ถั่วแปบ - ตำบลพลสงคราม

3.  ถนน

1)  ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  จำนวน  2  สาย

สภาพถนน คอนกรีต  จำนวน -    สาย ระยะทาง    -    เมตร
  ราดยาง จำนวน 2    สาย ระยะทาง  2.40   เมตร
  ลูกรัง จำนวน    -    สาย ระยะทาง    -    เมตร

      
2)  ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการของกรมทางหลวง  จำนวน  1  สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน -    สาย ระยะทาง    -    เมตร
  ราดยาง  จำนวน   1    สาย ระยะทาง  0.34   เมตร
  ลูกรัง จำนวน    -    สาย  ระยะทาง    -    เมตร


3)  ถนนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น  เทศบาลตำบลมะค่า  จำนวน  83  สาย

สภาพถนน คอนกรีต   จำนวน  80    สาย ระยะทาง  17.13 เมตร
  ราดยาง จำนวน  3    สาย ระยะทาง   1.37  เมตร
  ลูกรัง   จำนวน     -    สาย ระยะทาง    -    เมตร

 


4.  การไฟฟ้า
1)  เทศบาลตำบลมะค่า ให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล  จำนวน  242   จุด
2)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน  544  หลังคาเรือน

5.  การประปา
1)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  จำนวน  544  หลังคาเรือน
2)  เทศบาลตำบลมะค่า ดำเนินกิจการประปา โดยมีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา 1 แห่ง พื้นที่ 41-3-70 ไร่ มีความจุน้ำประมาณ 268,320 ลูกบาศก์เมตร โดยมีผู้ใช้น้ำประปาทั้งสิ้น 544 ราย

ประปาภูมิภาค จำนวน -    แห่ง
ประปาหมู่บ้าน จำนวน  -    แห่ง

3)  ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย  425  ลบ.ม.  ต่อวัน
4)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก

แม่น้ำ จำนวน -    สาย
สระน้ำหนองใหญ่ จำนวน 1      แห่ง  (แหล่งน้ำผิวดิน)
แหล่งน้ำใต้ดิน จำนวน  -     แห่ง


  
6.  การสื่อสารและโทรคมนาคม
1)  จำนวนชุมสายโทรศัพท์     จำนวน  3  หมายเลข
2)  หอกระจายข่าวให้บริการครอบคลุมร้อยละ  100  ของพื้นที่เทศบาล
3)  มีการให้บริการ INTERNET ตำบล  และ  WIFI  โดยเทศบาลตำบลมะค่า

7.  ลักษณะการใช้ดิน

1)  พื้นที่อยู่อาศัย 1,093-1-3    ไร่
2)  พื้นที่เกษตรกรรม  
-  ที่ดินทำนา 3,273-3-0    ไร่
-  ที่ดินทำสวน   740-1-2    ไร่
3)  พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 111-0-17    ไร่
4)  พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 55-1-11    ไร่
5)  พื้นที่ธรณีสงฆ์ 68-1-79    ไร่
6)  พื้นที่สวนสาธารณะ/นันทนาการ 7-52-9    ไร่
7)  ที่ดินสาธารณะ 82-3-73    ไร่
8)  ที่ดินว่างเปล่า 368-2-3    ไร่


 8.การสาธารณสุข
หน่วยงานด้านสาธารณสุข
1)   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  1  แห่ง    บุคลากรทางการแพทย์  จำนวน  9  คน  เตียงผู้ป่วย  จำนวน   3  เตียง
2)   ศูนย์บริการสาธารณสุข  (ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานเพื่อชุมชน)  จำนวน  5  แห่ง  ได้แก่
    -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานเพื่อชุมชนบ้านมะค่า  
    -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานเพื่อชุมชนบ้านโนนดินทราย
    -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานเพื่อชุมชนบ้านดอนม่วง
    -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานเพื่อชุมชนบ้านโกรก
    -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานเพื่อชุมชนบ้านมะเกลือ  
3)  คลินิกเอกชน    จำนวน  1  แห่ง
       สาเหตุของอาการเจ็บป่วย  จากสถิติจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ  สาเหตุที่พบมากที่สุดได้แก่  ปวดกล้ามเนื้อ  ไข้หวัด  คออักเสบ  ทำแผล  ท้องเสียและโรคเครียด   จำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษาพยาบาล 10,800 คน/ปี

9. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1)  สถานีตำรวจ  มี 1 แห่ง  คือ  สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม  ตั้งอยู่ที่  ชุมชนบ้านมะค่า  ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  รับผิดชอบในเขตพื้นที่ตำบลมะค่า และตำบลพลสงคราม
2)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลมะค่า ทั้งนี้หากมีเหตุเพลิงไหม้สามารถออกให้ความช่วยเหลือได้ทันที  ได้แก่

-  รถยนต์ดับเพลิง 1     คัน
-  รถยนต์บรรทุกน้ำ     (ความจุ  10,000  ลิตร)      1   คัน 
-  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 1      เครื่อง
-  น้ำยาดับเพลิงผงเคมีแห้ง 49 ถัง
-  เครื่องสูบน้ำ 1    เครื่อง
-  อาสาสมัครป้องกับภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 50 คน

        

10. ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
1)   ทรัพยากรน้ำ  แหล่งน้ำในเขตเทศบาลตำบลมะค่า มีดังนี้

ชื่อชุมชน ชื่อแหล่งน้ำ

ชุมชนบ้านมะค่า  

หมู่ที่  1

-  สระประปา

-  สระวัดมะค่า

-  สระทองมาลัย

ชุมชนบ้านโนนดินทราย

หมู่ที่  2

-  สระโนนดินทราย

-  สระแดง

ชุมชนบ้านดอนม่วง

หมู่ที่  5

-  สระวัดดอนม่วง

-  สระบ้านดอนม่วง

ชุมชนบ้านโกรก

หมู่ที่  5

-  สระโกรก
2)  ทรัพยากรดิน    โดยทั่วไปเป็นดินเค็มมีเกลืออยู่ใต้ผิวดิน

3)  ขยะ
-  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 0.5 ตันต่อวัน โดยขยะที่เกิดขึ้นทั้งจากบ้านเรือน ร้านค้า และตลาด ทั้งมีถังขยะรองรับ แบ่งออกเป็น ถังแบบพลาสติก และถังยางรถ
-  รถเก็บขนขยะ 1 คัน  ขนาดความจุ  9  ตัน
-  ขยะที่เก็บขนได้ ปริมาณ 0.5 ตันต่อวัน และขยะที่กำจัดได้ปริมาณ 0.5 ตันต่อวัน เช่นกัน โดยใช้วิธีในการกำจัดขยะ ด้วยการกลบไถ
-  ที่ดินสำหรับกำจัดขยะ  จำนวน  14-1-61  ไร่  ตั้งอยู่ที่  ตำบลพลสงคราม  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

 

11. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ลานกีฬา/สนามกีฬา

ลำดับ

หมู่ที่

ชื่อชุมชน

สนามกีฬา

1

1

ชุมชนบ้านมะค่า

1. สนามกีฬาสวนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลมะค่า   

2. ลานกีฬาเอนกประสงค์  เทศบาลตำบลมะค่า

2

2

ชุมชนบ้านโนนดินทราย

3. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)

3

5

ชุมชนบ้านดอนม่วง

4. ลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านดอนม่วง

4

5

ชุมชนบ้านโกรก

5. ลานกีฬาบ้านโกรก

5

13

ชุมชนบ้านมะเกลือ

-ไม่มีสนามกีฬา-


เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน   20  ตัว   และสนามเด็กเล่น  1  แห่งจำนวน   20  ตัว   และสนามเด็กเล่น  1  แห่ง

 

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน   4  ตัว  จำนวน   4  ตัว ลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านดอนม่วง

12. ด้านการเมือง - การบริหาร

1)  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลมะค่า ประกอบด้วย
- ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  จำนวน 1 คน  เลขานุการ   นายกนายกเทศมนตรี  จำนวน 1 คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน  2  คน   
- สภาเทศบาล  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล   จำนวน 12 คน ประธานสภา 1 คน  และ  รองประธานสภา 1 คน
 
2)  การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลมะค่า
1. สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
- งานทะเบียนราษฎร
 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานบริหารการศึกษา
- งานพัฒนาชุมชน
- งานนิติการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานจัดทำงบประมาณ

2. กองคลัง ประกอบด้วย
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานเร่งรัดรายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานธุรการ


3. กองช่าง ประกอบด้วย
-  งานวิศวกรรม
-  งานสถาปัตยกรรม
-  งานผังเมือง
-  งานสาธารณูปโภค
-  งานสวนสาธารณะ
-  งานศูนย์เครื่องจักรกล
-  งานจัดสถานที่และงานไฟฟ้าสาธารณะ
-  งานผลิตและการบริการ
-  งานธุรการ

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
-  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
-  งานเผยแพร่และฝึกอบรม
-  งานรักษาความสะอาด
-  งานสัตวแพทย์
-  งานส่งเสริมสุขภาพ
-  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
-  งานศูนย์บริการสาธารณสุข
-  งานธุรการ


  5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 3)  บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการบริหาร
เทศบาลตำบลมะค่า ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล รวม   5 ชุมชน และจัดให้ประชาชน ได้เลือกตั้งประธานชุมชนย่อย เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชน  ในชุมชนต่างๆ