กองคลัง


นางวิภา ชัยเฉลียว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ติดต่อ 094-5345379


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวพรรณิกา ใยพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอินทุอร พรประสงค์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปภาวี ขอชิดกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวหยาดฝน พรอมตรุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวภรณ์ทิพย์ เหมขุนทด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวนงนุช มุ่งอิงกลาง
เจ้าหน้าที่พัสดุ