ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติเทศบาลตำบลมะค่า

     เทศบาลตำบลมะค่า  เริ่มต้นจากการได้รับจัดตั้งให้เป็นสัขาภิบายมะค่า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2507 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง  จัดตั้งสุขาภิบาลมะค่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 2507  และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542  ซึงประกาศในกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก  ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2542 ออกมาบังคับใช้  จึงมีผลให้สุขาภิบาล ตำบลมะค่า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม 2542  พร้อมกับสุขาภิบาลอื่น ๆ ทั่วประเทศในขณะนั้น  และ  "สุขาภิบาลมะค่า"   จึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า  "เทศบาลตำบลมะค่า"  นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา