หมู่บ้าน/ชุมชน

 

หมู่บ้านและชุมชน

 

หมู่บ้านในเขตเทศบาล

หมู่ที่ 1 บ้านมะค่า
หมู่ที่ 2 บ้านโนนดินทราย
หมู่ที่ 5 บ้านดอนม่วง
หมู่ที่ 13 บ้านมะเกลือ

 

ชุมชนในเขตเทศบาล

ชุมชนมะค่า
ชุมชนโนนดินทราย
ชุมชนดอนม่วง
ชุมชนบ้านโกรก
ชุมชนมะเกลือ