แผนพัฒนาบุคลากร

มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษผู้ทำผิดวินัย

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

6 มิ.ย. 63 211