แผนพัฒนาบุคลากร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

6 มิ.ย. 63 121