แผนพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

6 มิ.ย. 63 194