เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

19 ก.ย. 61 145