เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

12 ก.ค. 54 581