ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภา

การรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 การประชุมครั้งที่1/2563และ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 การประชุมครั้งที่2/2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

22 ธ.ค. 63 127