ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา

การกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และ สมัยแรกของปี พ.ศ.2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

12 มี.ค. 63 117