ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่าและแบบประเมินตนเอง

เทศบาลตำบลมะค่า ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  ในระหว่างวันที่  8-12 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ  ห้องประชุมชั้น  3  สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า  แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

1 ก.พ. 64 103