ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมะค่า ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

6 ม.ค. 64 110