ขัอมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการประชาชน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

7 เม.ย. 66 55