ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภา

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 การประชุมครั้งที่ 1/2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

28 พ.ย. 65 89