รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

27 เม.ย. 65 114