นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

18 เม.ย. 65 120