หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

12 เม.ย. 65 115