ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา

การกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

15 มี.ค. 65 109