การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามแก้ไขปัญหา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

15 มี.ค. 65 111