รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

9 มี.ค. 65 120