การจัดการองค์ความรู้(KM)

ตอนที่ 11 การร้องขอให้ทรัพย์สินจากคดีทุจริตตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

3 ส.ค. 64 104