คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามและการบริหารพัสดุ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

14 ก.ค. 63 126