คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกรวดราคาอิเล็กทรอนิคส์

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

14 ก.ค. 63 120