กฎหมายเทศบาล

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ส.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

23 มิ.ย. 62 117