กฎหมายเทศบาล

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

23 มิ.ย. 62 130