รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินทุนสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

9 พ.ย. 63 117