นโยบายต่อต้านการทุจริต

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดจริยธรรมของเทศบาลตำบลมะค่า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

15 ก.ค. 63 126