นโยบายต่อต้านการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่และป้องกันการทุจริต

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

15 ก.ค. 63 125