รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2557-2559

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

17 พ.ย. 58 145