แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและแปนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

6 ส.ค. 64 100