แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

28 มิ.ย. 62 130