แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

11 พ.ค. 64 114