แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลมะค่า ประจำปรงบประมาณ พ.ศ2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

10 ก.ค. 63 111