แผนอัตรากำลัง

ประกาศใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

23 ก.ค. 64 165