ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภา

การรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 การประชุมครั้งที่1/2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

21 ธ.ค. 64 108