ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภา

การรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า สมัยวิสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 การประชุมครั้งที่2/2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

6 ธ.ค. 62 123