ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภา

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 การประชุมครั้งที่ 1/2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

23 ส.ค. 62 128