ประกาศ-คำสั่ง

คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

17 มิ.ย. 64 159