รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

21 เม.ย. 66 57