รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

7 เม.ย. 66 139