รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

6 เม.ย. 66 53