รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2566-2570

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

4 เม.ย. 66 52