รายงานงบการเงินประจำปี

ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

1 ธ.ค. 65 95