รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

รายงานสถานะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการฯ ITA ปี 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

27 มิ.ย. 65 128