ประกาศ-คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

27 มิ.ย. 65 218